Podmínky ochrany osobních údajů

 

Podmínky ochrany osobních údajů

Tímto dokumentem Vás informujeme o tom, jak naše společnost nakládá s osobními údaji, které jste nám o sobě sdělil či které jsme o Vás získali v souvislosti s naší činností. Vaše práva vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). O Vašich nejdůležitějších právech a procesech zpracování Vás informujeme v tomto textu.

I.Základní údaje o správci

Identifikační údaje společnosti:

Internetový obchod: www.promiscare.cz

Společnost: 3Hdent s.r.o.

Sídlo: 41201 Litoměřice, Masarykova 721/47

IČO:      11921188
DIČ: CZ11921188

E-mailová adresa: promiscare@seznam.cz

(dále jako „společnost“)

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

III. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně proto, abychom mohli přijmout a realizovat objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.promiscare.cz (dále také „internetové stránky“ či „stránky). Objednávku u nás můžete učinit jak bez registrace, tak s registrací a současným vytvořením uživatelského účtu. K takovému zpracovávání osobních údajů jsme oprávněni, jelikož to je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít.

Osobní údaje zadané při registraci a vytvoření uživatelského účtu shromažďujeme a zpracováváme výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení Vašeho uživatelského účtu. K takovému zpracování jsme oprávněni na základě plnění smluvního závazku poskytnout Vám elektronickou službu v podobě zřízení uživatelského účtu. Zřízení uživatelského účtu je bezplatné s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit písemnou žádostí na adrese 3hdent@seznam.cz, či jakýmkoliv jiným prokazatelných sdělením adresovaným společnosti.

Osobní údaje dále zpracováváme za účelem plnění povinností vůči orgánům veřejné moci v souladu se zákonem. Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž proto, abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která se na nás vztahuje.

Vedle toho Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat tehdy, máme-li na jejich zpracování oprávněný zájem. Takto osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme pro účely dokumentace námi poskytnutých plnění, hájení a uplatňování našich práv, zpracování a vyřízení Vašich připomínek a dotazů.

Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme proto, abychom Vás mohli informovat o výhodných cenových nabídkách našich produktů a zajímavých obchodních sdělení. Účelem zpracování osobních údajů je tedy přímý marketing, zejména nabízení novinek, výrobků a služeb, nákupních příležitostí či jiných událostí společnosti. Právním základem takového zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem. Vaše kontaktní údaje jsme získali přímo od Vás, případně byli Vámi dobrovolně zveřejněny či předány ke zveřejnění.

Pokud si nepřejete marketingové informace dostávat, můžete jejich přijímání kdykoli snadno zakázat zasláním mailu na adresu: 3hdent@seznam.cz, či jakýmkoliv jiným prokazatelných sdělením adresovaným společnosti.

Konečně osobní údaje získávané z Vašeho internetového prohlížeče nebo na základě ukládání tzn. souborů cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informace o zpracování cookies.

IV. Rozsah zpracovaných osobních údajů

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které jste nám vědomě a dobrovolně předali a údaje vzniklé při naší činnosti, nebo které jste dobrovolně zveřejnil/a či předal/a ke zveřejnění, a to pouze v rozsahu nezbytném ke splnění účelu, k němuž byly osobní údaje shromážděny. Vyžadujeme předání jen těch údajů, které jsou nezbytné pro řádné plnění našich smluvních a zákonných povinností, případně pro účely našich oprávněných zájmů, o kterých jsme Vás informovali.

Osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás výrazně dotýkalo.

V. Předávání osobních údajů

Nepředáváme osobní údaje jiným subjektům bez vědomí osob, kterých se tyto osobní údaje týkají. Zároveň nepředáváme osobní údaje do třetích zemí.

VI. Doba zpracování

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsme je získali. S ohledem na zákonné povinnosti a promlčecí lhůty budou osobní údaje zpracovávány zpravidla po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a uplynutí reklamačních či jiných lhůt. Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme zpravidla po dobu tří let. V odůvodněných případech můžeme rozhodnout, že údaje ponecháme uloženy i po uplynutí této doby, existují-li pro to zvláštní důvody.

VII. Práva osob, kterých se údaje týkají

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte celou řadu práv, které vůči nám můžete uplatnit za podmínek upravených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR):

a) právo na přístup k údajům – poskytneme Vám potvrzení o tom, zda zpracováváme či nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám Vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje zpracováváme;

b) právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nepřesné, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme;

c) právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti určené dítěti. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR;

d) právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat;

e) právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto Vaše údaje na základě Vaší žádosti jinému správci;

f) právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než Vaše právo na důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a s přihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto přezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat;

g) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že porušujeme Vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho e-mailu promiscare@seznam.cz

VIII. Přístup k osobním údajům a jejich zabezpečení

Dbáme na to, aby k osobním údajům, které zpracováváme, měly přístup jen ti pracovníci společnosti, kteří je potřebují ke splnění účelu, k němuž byly shromážděny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a pozměnění.

V některých případech používáme k poskytování služeb a ke zpracování Vašich osobních údajů zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na náš pokyn a jsou zavázáni dodržováním platných předpisů o ochraně osobních údajů. Jedná se zejména subjekty poskytují společnosti webové, cloudové nebo IT služby a další subjekty v případě potřeby.

Třetím subjektům Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, pokud to bude nezbytné. Všichni zpracovatelé a třetí subjekty budou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze v takovém rozsahu a na takové časové období, které je potřebné pro poskytnutí produktů a služeb, plnění smluvních a zákonných povinností, či výkon našich oprávněných zájmů v souladu se zákonem.

Společnost na vyžádání soudních, či správních orgánů poskytuje osobní údaje pouze v případech povolených platnou právní úpravou.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

Jste-li právnická osoba, zavazujete se seznámit Vaše zástupce, kontaktní osoby a pracovníky s těmito zásadami. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, zavazujete se je seznámit s těmito zásadami.

 

Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.6.2023

 

Zpět do obchodu